Nové statistiky poukazují na potřebu zintenzivnit úsilí o záchranu životů na silnicích v EU

BRUSEL – Statistiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu za rok 2015, které dnes Evropská komise zveřejnila, potvrzují, že evropské silnice jsou stále těmi nejbezpečnějšími na světě, a to i přesto, že se v poslední době nedaří počet případů úmrtí na silnicích snižovat kýženým tempem. V roce 2015 přišlo na silnicích v EU o život 26 000 osob. Ve srovnání s rokem 2010 jde o pokles o 5 500 případů úmrtí. Oproti roku 2014 však k žádnému zlepšení na úrovni EU nedošlo. Podle odhadů Komise navíc v loňském roce na silnicích EU utrpělo 135 000 osob těžká zranění. Sociální náklady spojené s případy úmrtí či zranění v důsledku dopravních nehod (rehabilitace, zdravotní péče, hmotné škody atd.) se odhadují ve výši nejméně 100 miliard eur.

Komisařka EU pro dopravu Violeta Bulcová k tomu uvedla: „Každé další úmrtí či vážné zranění představuje ránu, které by se mohlo předejít. Při snižování počtu úmrtí na silnicích jsme v posledních desetiletích dosáhli vynikajících výsledků, nicméně současná stagnace je znepokojující. Má-li Evropa splnit cíl, který si do roku 2020 stanovila, tedy snížit počet smrtelných silničních nehod o polovinu, je třeba udělat mnohem více. Vyzývám proto členské státy, aby své úsilí zvýšily, a to v oblasti prosazování stávajících opatření i prostřednictvím informačních kampaní. Budou s tím spojené určité náklady, ale nebudou srovnatelné se 100 miliardami eur na sociální náklady, které vzniknou v důsledku smrtelných dopravních nehod a zranění. Pokud jde o Komisi, budeme nadále aktivní tam, kde to může přinést zřetelnou evropskou přidanou hodnotu. Na formování budoucnosti bezpečnosti silničního provozu mají stáje větší vliv technologie a inovace. Pro prevenci dopravních nehod má ve střednědobém až dlouhodobém horizontu velký potenciál například automatizace a konektivita při řízení motorových vozidel. Komise nyní usilovně pracuje na vytvoření adekvátního rámce v této oblasti.“

V roce 2015 činila průměrná úmrtnost v EU 51,5 úmrtí na jeden milion obyvatel, podobně jako v uplynulých dvou letech. Toto nižší tempo poklesu smrtelných případů, které následuje po výrazném 8% snížení v letech 2012 a 2013, je způsobeno několika faktory, jako je vyšší míra interakce mezi motorizovanými a nechráněnými účastníky silničního provozu v našich městech. Tito zranitelní účastníci silničního provozu (tj. chodci, cyklisté apod.) rovněž představují velkou část těch, kteří utrpěli zranění (podle odhadů[1] Komise se jejich počet pohyboval okolo 135 000). Je to poprvé, co Komise tento údaj zveřejnila, jelikož členské státy EU začaly vykazovat srovnatelné, spolehlivé údaje týkající se vážných zranění v silničním provozu. Jedná se o první krok směrem k vytvoření skutečně evropského přístupu k problematice vážných zranění v silničním provozu.

Statistiky pro jednotlivé země, které uvádíme níže, ukazují, že počet úmrtí na silnicích se v celé EU stále značně liší, avšak tyto rozdíly se každým rokem zmenšují. Některé země, které tradičně vykazují dobré výsledky, dosáhly menšího pokroku, přičemž situace ve třech členských státech se zcela nejvyšším počtem smrtelných nehod se zlepšila.

Ke splnění strategického cíle EU spočívajícího ve snížení počtu úmrtí na silnicích mezi lety 2010 a 2020 na polovinu je třeba vynaložit větší úsilí. Hlavními aktéry jsou členské státy, neboť většina každodenních opatření je realizována na vnitrostátní a místní úrovni: prosazování pravidel silničního provozu, rozvoj a údržba infrastruktury, ale také vzdělávací a osvětové kampaně. Evropská komise jedná v případě, že existuje zřejmá přidaná hodnota EU. Může se například jednat o vydání právních předpisů umožňujících přeshraniční stíhání dopravních přestupků nebo o stanovení technických bezpečnostních norem pro infrastruktury a motorová vozidla. Komise situaci aktivně sleduje, stimuluje činnost členských států a pomáhá jim zlepšovat jejich výsledky sdílením informací, poznatků, zkušeností a osvědčených postupů.

Bezpečnost vozidel výrazně zlepšil technologický průlom v posledním desetiletí. Významný pokrok v oblasti inovací a technologií má silný potenciál pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu v budoucnu, zejména v oblasti automatizace a konektivity vozidel. V zájmu vytyčení cesty směrem k automatizaci a lepšímu řízení provozu hodlá Komise představit v druhé polovině roku 2016 základní plán pro zavedení kooperativních inteligentních dopravních systémů (ITS) – tedy obousměrné komunikace mezi vozidly a dále mezi vozidly a silniční infrastrukturou. Tyto systémy umožní vozidlům upozorňovat se navzájem přímo (např. v případě nouzového brzdění) nebo prostřednictvím infrastruktury (např. na blížící se práce na silnici).

Zdroj: Evropská komise

Jana Henychová