Komise vytyčuje cestu k digitalizaci evropského průmyslu

BRUSEL – Komise plní svou strategii pro vytvoření jednotného digitálního trhu. Dnes zveřejnila své plány, jak pomoci evropskému průmyslu, malým a středním podnikům, vědcům a veřejným orgánům co nejlépe využít nové technologie.

Evropská komise dnes předložila soubor opatření, která podporují a propojují vnitrostátní iniciativy v oblasti digitalizace průmyslu a souvisejících služeb ve všech odvětvích a prostřednictvím strategických partnerství a sítí podněcují investice. Komise rovněž navrhuje konkrétní opatření k urychlení vývoje společných standardů v prioritních oblastech, jako jsou 5G komunikační sítě nebo kybernetická bezpečnost, a modernizaci veřejných služeb. V rámci dnešních plánů Komise zřídí evropský cloud, jehož prvním cílem bude poskytnout 1,7 milionu evropských výzkumníků a 70 milionům vědeckých a technických odborníků virtuální prostředí, v němž bude uchováván, spravován, analyzován a opětovně používán velký objem výzkumných dat (tisková zpráva).

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Průmyslová revoluce naší doby je digitální. Technologie, jako je cloud computing, věda založená na datech a internet věcí, musí mít správný rozsah, aby dosáhly svého plného potenciálu. Jelikož se podniky snaží rozšířit svou činnost v rámci jednotného trhu, měly by i veřejné elektronické služby vyhovovat současným potřebám: měly by být navrženy tak, aby byly digitální, otevřené a přeshraniční. EU v této digitální době takovým správným rozsahem je.“

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, prohlásil: „Evropa má velmi konkurenceschopnou průmyslovou základnu a je světovým lídrem v důležitých odvětvích. Toto vedoucí postavení si však dokáže udržet, pouze pokud svůj průmysl úspěšně a rychle digitalizuje. Cílem našich návrhů je zajistit, aby tomu tak bylo. Vyžaduje to společné úsilí celé Evropy pro přilákání investic, které potřebujeme pro růst v digitální ekonomice.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodala: „Digitální ekonomika se prolíná s reálnou ekonomikou. Digitální technologie si žádají vedení a investice v oblastech, jako je vyspělá výroba, inteligentní energetika, automatizované řízení či elektronické zdravotnictví.“

Digitalizace průmyslu 

Zatímco mnoho sektorů ekonomiky rychle přijalo digitální technologie a procesy, na evropský průmysl napříč odvětvími a nehledě na velikost společností plné využití příležitostí digitalizace teprve čeká, má-li být konkurenceschopný v celosvětovém měřítku. Tradiční odvětví (např. stavebnictví, zemědělsko-potravinářský, textilní nebo ocelářský průmysl) a malé a střední podniky ve své digitální transformaci obzvláště zaostávají. Nedávné studie odhadují, že v příštích pěti letech přinese digitalizace produktů a služeb průmyslu v Evropě více než 110 miliard EUR příjmů ročně.

Několik členských států EU již zahájilo strategie na podporu digitalizace průmyslu. Je však potřeba komplexní přístup na evropské úrovni, aby nedocházelo k tříštění trhů a aby bylo možné získat přínosy z vývoje v oblasti digitalizace, například ty, jež nabízí internet věcí.

V rámci tohoto přístupu Komise:

– pomůže koordinovat vnitrostátní a regionální iniciativy týkající se digitalizace průmyslu, a to prostřednictvím trvalého celoevropského dialogu se všemi zúčastněnými stranami. Rámec řízení bude zaveden za účasti členských států a představitelů průmyslu,

– zaměří investice do evropských partnerství veřejného a soukromého sektoru a bude výrazně podporovat využívání příležitostí, jež nabízí investiční plán EUa evropské strukturální a investiční fondy,

– investuje 500 milionů EUR do celounijní sítě středisek pro digitální inovace (center technologické excelence), v nichž budou podniky moci získat poradenství a testovat digitální inovace,

– realizuje rozsáhlé pilotní projekty zaměřené na zdokonalení internetu věcí, vyspělé výroby a technologií pro inteligentní města a domácnosti, propojené automobily a mobilní zdravotnické služby,

– přijme legislativu připravenou pro budoucnost, která bude podporovat volný tok dat a vyjasní otázku vlastnictví dat vytvářených senzory a inteligentními zařízeními. Komise rovněž přezkoumá předpisy o bezpečnosti a odpovědnosti autonomních systémů,

– předloží agendu dovedností EU, která občanům pomůže získávat dovednosti nutné pro pracovní místa v digitální době.

Součástí tohoto balíčku je také evropská iniciativa v oblasti cloud computingu (tisková zpráva), která Evropě pomůže dostat se do čela v globální ekonomice založené na datech.

Plány, které dnes přijímáme, by měly na podporu digitalizace průmyslu z veřejných a soukromých investic zmobilizovat celkem více než 50 miliard EUR.

Prioritní standardy podporující digitální inovace

Na jednotném digitálním trhu by měly bezpečně a hladce komunikovat miliardy propojených zařízení – včetně telefonů, počítačů a senzorů – bez ohledu na jejich výrobce, technické vlastnosti nebo zemi původu. K tomu potřebují společný jazyk: standardy.

Komise navrhuje konkrétní opatření k urychlení postupu stanovování standardů:

– zaměřením se na pět prioritních oblastí, na něž by se měli soustředit zástupci průmyslu a standardizační orgány při stanovování standardů. Jedná se o tyto oblasti: 5G, cloud computing, internet věcí, datové technologie a kybernetická bezpečnost,

– spolufinancováním testování technologií a experimentování s nimi k urychlení stanovování standardů, a to i v rámci příslušných partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tím se zajistí včasné předložení standardů na podporu inovací a růstu podniků.

Tento rychlejší a cílenější přístup rovněž urychlí vývoj a zavádění technologií v oblasti inteligentních rozvodných sítí, mobilních zdravotnických služeb, propojených vozidel a dalších odvětví. EU hodlá podpořit účast evropských odborníků na rozhodování o standardech na mezinárodních fórech, aby evropské nápady přispívaly ke globálním řešením.

Digitální veřejné služby

Lidé a podniky stále plně nevyužívají digitální veřejné služby, které by měly být bez problémů k dispozici v celé EU. Dnešní akční plán pro „eGovernment“ zmodernizuje digitální veřejné služby. EU se tak stane lepším místem k životu, práci a investicím.

Komise předložila 20 opatření, která mají být zahájena do konce roku 2017.

Komise zejména:

– zřídí jednotný digitální portál umožňující uživatelům získat veškeré informační, asistenční a problémy řešící služby, jež potřebují k efektivnímu působení napříč hranicemi,

– propojí všechny obchodní a insolvenční rejstříky a napojí je na evropský justiční portál (e-justice), který se stane jednotným kontaktním místem,

– zavede ve spolupráci se správními úřady pilotní projekt, který bude ve prospěch firem napříč hranicemi uplatňovat zásadu „pouze jednou“. To znamená, že firmy budou muset předložit dokumenty veřejným orgánům pouze v jedné zemi EU, a to i pokud působí v jiných členských státech EU,

– pomůže členským státům EU při rozvíjení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví, například elektronických předpisů a zdravotních záznamů pacientů,

– urychlí přechod na elektronické zadávání veřejných zakázek, elektronické podpisy a uplatňování zásady „pouze jednou“ ve veřejných zakázkách.

www.evropska-komise.cz

(-jh-)