AZZP: Konference k reformě pracovního uplatnění OZP

PRAHA – Dne 15. září 2016 proběhla v hlavním sále Senátu PČR pod záštitou místopředsedy Zdeňka Škromacha konference tematicky zaměřená na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na trhu práce. Konferenci pod heslem „měníme zažité postoje – Vracíme zdravotně postižené na trh práce“ pořádala ve spolupráci s partnery Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

Konference se mimo jiné zúčastnili:
Wiesner, zástupce KZPS ČR, RHSD ČR
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR
Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, předseda sociálního výboru Senátu PČR

S hlavními referáty ke kontextu, historii, k dalším směrům řešení vystoupili:
JUDr. Jiří Vaňásek,  náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro sekci zaměstnanosti
Ing. Karel Rychtář, ředitel odboru ZZP SČMVD
Ing. Zdeněk Věchet, předseda Kontrolní komise AZZP

Ve dvou odborných panelech vystoupili:
JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro sekci zaměstnanosti
Mgr. Jan Karmazín zástupce generální ředitelky ÚP a ředitel odboru trhu práce
Ing. Marie Bílková, ředitelka odboru MF ČR
MUDr. Miroslav Bosák, ředitel odboru lékařské posudkové služby ČSSZ
Ing. Jiří Hlavatý, senátor, statutární ředitel a majitel firmy JUTA Dvůr Králové
JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD
JUDr. Jitka Hejduková, ředitelka sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR
Ing. Slavoj Čegan, jednatel společnosti ČEGAN s.r.o.

V závěru konference bylo konstatováno, že všichni zúčastnění – zástupci zaměstnavatelů, sociálních partnerů, exekutivy i legislativy učiní vše, aby se systém podpory vstupu osob zdravotně postižených na trh práce a jejich postavení ve společnosti zlepšilo a dostalo se na úroveň okolních vyspělých zemí.

Z příspěvků protagonistů konference uvádíme:

Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu PČR : „Jsem velmi rád, že současná vláda věnuje v souladu s úsilím všech sociálních partnerů pozornost návrhům, o nichž budete jednat, a věřím, že na dosažené dílčí návrhy a změny v roce 2017 naváže skutečně komplexní reforma. Osobně jsem připraven nejen podpořit návrhy, na nichž se  shodne   pro příští rok, ale usilovat o politickou podporu tomuto řešení i v příštím období a podpořit i případné legislativní změny.   Přeji, aby tato konference opět  byla  dalším krokem ke zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením a zlepšení podmínek pro jejich uplatnění v běžném životě.“

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, předseda sociálního výboru Senátu PČR – Na poli pracovních příležitostií a podmínek OZP je mnoho  započatého, ale nedořešeného. Jednotící pohled chybí. Jde jak o soukromé podniky, tak i o veřejnou a neziskovou sféru.  K řešení je „tzv. flexikurita“ , tedy flexibilita nabídky i sekurita zaměstnání. Náš výbor rád poskytne prostor k dalším jednáním, bude-li osloven.

Ing. Karel Rychtář, ředitel odboru ZZP SČMVD : „Skutečná pracovní místa OZP jsou součástí trhu práce. A trh práce je jen jeden a řídí se nabídkou a poptávkou a ekonomickými pravidly. Systém podpory není součástí sociální politiky, ale její nadstavbou.“

JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek ministryně práce a sociálních věcí:

„Naším společným cílem je efektivní trh práce. Potřebujeme fungující chráněný
trh i volný trh práce, které na sebe budou navazovat a vzájemně spolupracovat.“

Ing. Zdeněk Věchet, předseda Kontrolní komise AZZP: „ Na časové ose reformy se pohybujeme na jejím úplném počátku. Dojednané změny jsou základními stavebními kameny, na kterých bude nový koncept podpory vystavěn. Kromě zjednodušení administrativy je v  tomto okamžiku nejvýznamnějším prvkem záměna složitého systému s mnoha restrikcemi za jednoduchý systém postavený na vzájemné důvěře.

Během konference Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR ocenila tři osobnosti – JUDr. Petra Šimerku, Josefa Šulce a ing. Jiřího Hlavatého za jejich dlouhodobý celoživotní přínos ke společenské odpovědnosti ve prospěch znevýhodněných osob na trhu práce.

V závěru konference se její účastníci dohodli, že pro efektivní řešení potřebujeme politické zadání a podporu. Cílem je, aby společnost konečně začala vnímat podporu zaměstnávání znevýhodněných ne jako prostředí pro spekulace a podvody, ale jako výraz společenské odpovědnosti – součásti podnikatelské kultury. Integrační sociální podnikání je jednou z cest k tomuto cíli.

Po dnešní konferenci budou podle vyjádření představitelů AZZP ČR navazovat regionální akce, jejichž společným cílem je prostřednictvím zapojení dalších partnerů získat společenskou a politickou podporu pro navrhované změny systému.   

Zdroj: AZZP

(-jh-)