Proč Brno jako lupič v době koronaviru okrádá zahraniční studenty?

BRNO – Město Brno nelegálně vymáhá po zahraničních studentech nedoplatky poplatků za odpad za celou dobu jejich studia v Brně a tím se bezdůvodně obohacuje. Studenti mají právo nedoplatky neplatit a vyžádat si zpět bezdůvodné obohacení.

Zahraniční studenti zdržující se v Brně déle než 90 dní mají podle brněnské obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 povinnost platit poplatek za komunální odpad, a to i v případě, že tento poplatek platí v místě svého bydliště v zahraničí anebo platí za odvoz odpadu vysokoškolským kolejím v Brně. Od roku 2019 začal brněnský magistrát převážně emailovou korespondencí vymáhat po zahraničních studentech nedoplatky za neuhrazené poplatky za odpad. Studenti o povinnosti platit poplatek za odpad obvykle nevěděli a jsou nemile překvapeni, že mají platit poplatky za komunální odpad zpětně v řádu tisíců korun za studenta. V případě nezaplacení poplatků hrozí magistrát tím, že může jako správce daně vyměřit a navýšit studentovi nedoplatek daně až na její trojnásobek. Mnozí zahraniční studenti neoprávněně vymáhané nedoplatky raději uhradili, než aby měli s brněnským magistrátem problémy končící až domnělou exekucí. Úřednice magistrátu před zahraničními studenty ale úmyslně zamlčují, že studenti musí hradit poplatky za odpad pouze tři roky zpětně, a nikoliv za celou dobu svého studia v Brně. Úřednice od studentů vymáhají v rozporu s platnou legislativou nedoplatky za odpad za celou dobu jejich studia, a to až do roku 2013. Město Brno tím porušuje zákon a bezdůvodně se na studentech v řádu desítek milionů korun obohacuje. V minulých letech navíc Magistrát města Brna jako správce daně nedoplatky za komunální odpad za předchozí roky po zahraničních studentech nevymáhal a ani je zahraničním studentům nevyměřil, jak o tom v roce 2020 informovala úřednice brněnského magistrátu Mgr. Eva Veverková, právník exekucí v oddělení správy poplatku za komunální odpad.

Zahraniční student jako poplatník má povinnost zaplatit místní poplatek za komunální odpad v termínu splatnosti určeném obcí ve vyhlášce. Teprve v případě nesplnění této povinnosti ze strany poplatníka je Magistrát města Brna povinen ze zákona a také podle čl. 7 vyhlášky č. 10/2015 vydat a doručit zahraničnímu studentovi rozhodnutí, za které se považují platební výměr nebo hromadný předpisový seznam jimiž se v daňovém řízení vyměří studentům daň – poplatek za komunální odpad. Pro vydání tohoto rozhodnutí zákon stanoví v ust. § 148 Daňového řádu tříletou prekluzivní lhůtu, jejíž uplynutím zaniká právo brněnského magistrátu na vyměření nebo doměření poplatku za odpad. Prekluzivní lhůta na vydání platebního výměru nebo hromadného předpisového seznamu počíná běžet dnem, kdy se poplatek stal splatným. Pokud je něco v prekluzi, znamená to, že to zaniklo. Marným uplynutím tříleté lhůty pro stanovení poplatku za komunální odpad zaniká právo brněnského magistrátu jako správce poplatku tento poplatek za komunální odpad vyměřit a vymáhat, protože neexistuje žádné rozhodnutí magistrátu jako případný exekuční titul. Na základě této skutečnosti také zaniká poplatková povinnost zahraničního studenta jako poplatníka, která mu v tříleté prekluzivní lhůtě nebyla předepsaným způsobem magistrátem vyměřena. K prekluzi práva správce poplatku na vyměření místního poplatku jsou povinni přihlédnout z úřední povinnosti jak odvolací orgán (V tomto případě Krajský úřad Jihomoravského Kraje), tak soud v případném soudním přezkumu.

Podle postupně vydávaných vyhlášek Města Brna byly a jsou místní poplatky za komunální odpad splatné nejpozději do 31. 5. kalendářního roku. Pokud zahraniční studenti neobdrželi od magistrátu žádné rozhodnutí vyměřující výši poplatku za odpad, pak podle § 148 Daňového řádu ke dni 31. 5. 2016, zaniklo právo Magistrátu města Brna jako správce poplatku vyměřit zahraničním studentům místní poplatek za komunální odpad za rok 2013. Právo Magistrátu města Brna vyměřit místní poplatek za komunální odpad za rok 2014 zaniklo ke dni 31. 5. 2017. Právo Magistrátu města Brna vyměřit místní poplatek za komunální odpad za rok 2015 zaniklo ke dni 31. 5. 2018. Právo Magistrátu města Brna vyměřit místní poplatek za komunální odpad za rok 2016 zaniklo ke dni 31. 5. 2019 a za rok 2017 zaniklo toto právo ke dni 31. 5. 2020. Za platné rozhodnutí brněnského magistrátu o vyměření poplatku za odpad se samozřejmě nepovažují emailové nebo telefonické výzvy úřednic, protože rozhodnutí musí být písemné a musí splňovat náležitosti stanovené v § 102 Daňového řádu.

Postiženým studentům bych doporučil, aby neexistující nedoplatky poplatků za komunální odpad neplatili a pokud je již zaplatili, aby zaslali doporučeným dopisem anebo do datové schránky Magistrátu města Brna žádost o vydání bezdůvodného obohacení, a to ve výši neoprávněně uhrazených poplatků za komunální odpad, které nebyly brněnským magistrátem studentům vyměřeny a u nichž ke dni úhrady uplynula tříletá prekluzivní lhůta pro vyměření poplatku. Upozorňuji také na tzv. „brněnský šprým“ úřednic magistrátu, které se pokoušejí studentům namluvit, že pokud uhradili poplatek za komunální odpad např. za rok 2019 nebo 2020, tak tyto platby byly použity na úhradu nedoplatku za předchozí roky, např. za rok 2014. Tento postup brněnského magistrátu je protiprávní a úřednice se jím mohou dopouštět trestněprávního jednání, protože jednak došlo k marnému uplynutí prekluzivní lhůty k vyměření poplatku za předchozí roky a dále brněnský magistrát studentovi nevystavil včas platební výměr nebo hromadný předpisový seznam na předchozí roky, které by mohly plnit funkci exekučního titulu.

Pokud byli zahraniční studenti uvedeni úřednicemi brněnského magistrátu úmyslně v omyl a byli nuceni uhradit v letošním nebo minulém roce poplatky za komunální odpad za roky 2013 až 2016, přestože došlo k marnému uplynutí prekluzivní lhůty k vyměření těchto poplatků, lze z tohoto jednání vyvodit až osobní trestněprávní zodpovědnost konkrétních úřednic na brněnském magistrátu a to z toho důvodu, že se úřednice velmi pravděpodobně mohly vůči studentům dopustit podvodu a zneužití pravomocí úřední osoby, když pro Město Brno vymáhaly po zahraničních studentech protizákonným způsobem neexistující nedoplatky poplatků za odpad a způsobily tak studentům škody v řádu desítek milionů korun o které se naopak bezdůvodně obohatilo statutární Město Brno. Brněnský magistrát by proto měl chybu svých úřednic napravit a z úřední povinnosti případné neoprávněné bezdůvodné obohacení zahraničním studentům vydat zpět.
Pokud některé studenty tato problematika zaujala a mají zájem se s ní hlouběji seznámit, doporučuji k prostudování např. Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků k 1.1. 2016 vydané MVČR ISBN: 978-80-86466-94-1, anebo článek „Prodloužení lhůty pro stanovení daně, ALEXA, Karel, publikovaný v Právník 9/2013, Ročník: 152, Strany: 883-894 a samozřejmě stávající judikaturu dostupnou na internetu k tříleté prekluzivní lhůtě podle ust. § 148 Daňového řádu a to např. 9 Afs 267/2015. V neposlední řadě odkazuji také na články Krajského úřadu Moravskoslezkého kraje k této problematice zveřejněné v roce 2016 v Deníku veřejné správy na http://www.dvs.cz v rubrice „legislativa.“

Text: Ing. Radek Brychta