Akční plán proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy

BRUSEL – Evropská komise 26. února přijala akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy v Unii a pro posílení úlohy EU v celosvětovém boji proti těmto nezákonným praktikám. Akční plán představuje ambiciózní program, kterým se mobilizují všechny nástroje EU v oblasti diplomacie, obchodu a rozvojové spolupráce s cílem učinit přítrž jedné z nejvýnosnějších trestných činností na světě.

V posledních letech došlo k prudkému nárůstu nezákonného obchodu s volně žijícími druhy. Odhaduje se, že rukama organizovaných zločineckých skupin ročně projde 8 až 20 miliard EUR, což se vyrovná obchodu s drogami, lidmi a zbraněmi. Ohroženo přitom není pouze přežití některých významných druhů: nezákonný obchod plodí také korupci, žádá si lidské oběti a připravuje chudší komunity o tolik potřebné příjmy. Problémem je i z hlediska bezpečnosti ve střední Africe, kde obchodováním s volně žijícími druhy částečně financují svou činnost milice a teroristické skupiny.

Akční plán vypracoval společně hlavní tým, kterému předsedali vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová a komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybářství Karmenu Vella, v úzké spolupráci s komisařem pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevenem Mimicou a komisařem pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitrisem Avramopoulosem.

Federica Mogheriniová, místopředsedkyně Evropské komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, uvedla: „Nezákonný obchod s volně žijícími druhy a pytláctví zhoršují bezpečnostní situaci a narušují stabilitu v řadě zemí a regionů, mohou být zdrojem financování pro ozbrojené skupiny a vedou ke korupci. Musíme budovat silná partnerství se zeměmi v rámci celého řetězce nezákonného obchodu, tj. se zeměmi původu, určení i tranzitu. EU je připravena spolupracovat se svými partnery na zastavení této formy obchodu a podporovat postižené komunity.“

Karmenu Vella, komisař EU pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybářství, k tomu dodal: „Nezákonný obchod s volně žijícími druhy je velkou hrozbou pro naši udržitelnou budoucnost a musíme s ním bojovat na několika frontách. Při současném tempu bude dnes narozené dítě svědkem vyhynutí posledních volně žijících slonů a nosorožců dříve, než oslaví 25. narozeniny. Nový akční plán je výrazem našeho závazku spojit politickou vůli s opatřeními na místě a skoncovat s touto trestnou činností.“

EU je místem určení, původu i tranzitním regionem pro nezákonný obchod s ohroženými druhy, který se zaměřuje na živé i mrtvé exempláře volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebo části výrobků, jež jsou z nich vyrobeny. V roce 2014 bylo zabito více než 20 000 slonů a 1 200 nosorožců a po letech, kdy se situace zlepšovala, jejich populace opět klesají. Coby největší dárce na světě podporuje EU ochranářské úsilí v Africe částkou 700 milionů EUR na období 2014–2020.
Akční plán obsahuje 32 opatření, která mají EU a 28 jejích členských států provést do roku 2020. Soustředí se na tři priority:

– Zamezit nezákonnému obchodu a snížit poptávku po nelegálních produktech z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin i jejich nabídku: do konce roku 2016 Komise například vypracuje pokyny s cílem zastavit vývoz starých předmětů ze slonoviny z EU.

– Zefektivnit uplatňování stávajících pravidel a boj proti organizované trestné činnosti zintenzivněním spolupráce mezi příslušnými donucovacími orgány, jako je Europol.

– Posílit spolupráci mezi zeměmi původu, určení a tranzitu, včetně strategické finanční podpory EU na boj proti nezákonnému obchodu v zemích původu, pomoci při budování kapacit pro vymáhání práva a poskytnutí dlouhodobých zdrojů příjmů venkovským komunitám žijícím v oblastech s četnými volně žijícími druhy.

V Evropském programu pro bezpečnost předloženém v květnu 2015 Komise navrhla, aby se zintenzivnil boj proti environmentálním trestným činům a nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy. Akční plán je součástí širšího akčního plánu EU pro zesílení boje proti financování terorismu, který Komise předložila v únoru 2016, a je také významným příspěvkem na cestě k dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 15, který je věnován této problematice a podle něhož je třeba „naléhavě přijmout opatření, jejichž cílem bude skoncovat s pytláctvím a nezákonným obchodem s chráněnými druhy rostlin a živočichů, a řešit jak poptávku po nelegálních produktech z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, tak jejich nabídku“.

Akční plán bude v nejbližších týdnech předložen členským státům ke schválení.

EU stojí v čele boje proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy, obhajuje přísná pravidla vyplývající z úmluvy o obchodu ohroženými druhy (CITES), prosazuje jejich uplatňování ve všech zemích a podporuje rozsáhlé ochranářské úsilí. Obchod s volně žijícími druhy v rámci EU, jejich dovoz do EU a vývoz z ní upravuje soubor nařízení, kterými se provádí ustanovení úmluvy CITES. Směrnice EU o ochraně přírody zakazují prodej a přepravu řady přísně chráněných volně žijících druhů v EU. Nezákonný obchod s volně žijícími druhy je zahrnut i do směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí, podle níž musí členské státy považovat tento druh obchodu za trestný čin. Z konzultace o přístupu EU k nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy v roce 2014 vyplynulo, že vypracování akčního plánu EU má značnou podporu. Evropský parlament přijal v lednu 2014 obsáhlé usnesení, v němž vyzývá k přijetí akčního plánu EU pro boj proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy a proti obchodu s nimi.

Zdroj: www.evropska-unie.cz
(-jh-)