Evropský fond pro strategické investice přinesl zdroje pro české podniky

BRUSEL – Úspěšný první rok Evropského fondu pro strategické investice přinesl nové zdroje financování i pro české podniky. Rok po spuštění Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) Komise zkoumá, co v investičním plánu správně funguje, co lze zlepšit a jak pokročit. V České republice poskytuje – s podporou Fondu – financování malým a středním podnikům již pět zprostředkujících institucí. Od dnešního dne je také v provozu Evropský portál investičních projektů, který investorům o připravovaných projektech nabídne kvalitnější informace.

Osmnáct měsíců poté, co předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zahájil investiční plán pro Evropu, a jeden rok po startu Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) Komise hodnotí dosažené výsledky. Komise dnes představuje příslušné poznatky a předkládá jasné návrhy pro ambiciózní budoucnost fondu EFSI.

Předseda Komise Juncker prohlásil: „Investiční plán funguje a dokazuje, že pesimisté neměli pravdu. Evropský fond pro strategické investice každý den vytváří pracovní místa a podporuje investice do reálné ekonomiky. Navrhujeme proto, aby pracoval i po roce 2018. Buďme ambiciózní a umožněme Evropě opět investovat.“

Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, dodal: „Společně s Evropskou investiční bankou jsme v minulých 12 měsících hodně dokázali. Podpořili jsme inovativní projekty v oblasti energetiky, zdravotní péče, rozvoje měst a vysokorychlostního širokopásmového připojení. Téměř 150 000 malých a středních podniků má přístup k novému financování. Vytvořili jsme centrum, které poskytuje poradenské služby a odbornou podporu navrhovatelům projektů. Pro navrhovatele projektů jsme také spustili nový portál, kde mohou své projekty představit investorům z celého světa. Je však třeba udělat ještě více: musíme pokračovat v prohlubování jednotného trhu – jedinečného projektu EU – a členské státy musí pracovat na odstranění překážek pro investice.“

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) tvoří samotné jádro investičního plánu této Komise. Tento fond, řízený skupinou EIB, je na dobré cestě, aby do poloviny roku 2018 aktivoval nejméně 315 miliard eur dodatečných investic do reálné ekonomiky. EFSI poskytuje záruku na první ztrátu, takže EIB byla schopna investovat do více projektů, jež jsou někdy rizikovější, a investovat dříve, než by to bylo bez EFSI možné. EFSI celkově již působí v 26 členských státech. Jeho dosud schválené projekty odpovídají aktivizaci investic ve výši 100 miliard EUR. Z fondu EFSI zatím těžily zejména malé a střední podniky. EIB a Komise zintenzivní svou kontaktní činnost na lokální úrovni, aby podpořily větší aktivitu EFSI v těch členských státech, které dosud zaostávají.

Dnes byla oficiálně spuštěna další součást investičního plánu: Evropský portál investičních projektů (EIPP), což je online platforma sdružující evropské navrhovatele projektů a investory z EU i mimo ni. Portál zvýší viditelnost projektů, do nichž lze investovat, po celé Evropě. Komise jej vytvořila na základě poptávky investorů. Video o novém portálu najdete zde.

Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) poskytuje odbornou pomoc a individualizované poradenství soukromým i veřejným navrhovatelům projektů. Centrum již zpracovalo více než 160 žádostí. To je slibný začátek, ale Komise a EIB pracují na tom, aby poradní služby měly lokálnější charakter a přiblížily se společnostem, které by z nich měly mít prospěch.

V únoru vydala Komise pokyny ohledně toho, jak lze evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) kombinovat s EFSI, aby se uvolnil maximální objem investic. Této kombinace, jež bude dále zjednodušena, již v praxi využívá první skupina projektů.

Komise již také v rámci třetího pilíře investičního plánu podnikla řadu kroků pro zlepšení podnikatelského prostředí a podmínek financování. Mezi tyto iniciativy patří snížení kapitálových požadavků pro pojišťovny a zajišťovny. Pojistitelé Komisi upozornili, že některé z předpisů Solventnost II jim brání v investicích do infrastruktury – tato překážka byla nyní odstraněna. Komise vyhodnotí, zda je vhodné podobným způsobem snížit kapitálové požadavky pro expozice do infrastruktury; vezme přitom v úvahu diskuse o kapitálovém zacházení s bankovními expozicemi. Pro usnadnění investic rizikového kapitálu v Evropě Komise také navrhne změny regulačního rámce tohoto kapitálu. Spolu s Eurostatem Komise poskytne další vysvětlení a v případě potřeby zreviduje příslušné pokyny k účetním aspektům partnerství veřejného a soukromého sektoru. Aby investoři získali více právní jistoty v souvislosti s financováním infrastruktury, poskytla jim Komise praktické pokyny ohledně toho, co představuje státní podporu – v podobě sdělení o pojmu státní podpory.

Sdělení o plnění agendy jednotného trhu, které bylo dnes rovněž zveřejněno, nastiňuje řadu oblastí činnosti, které jsou nebo budou prováděny na úrovni EU s cílem vytvořit podnikatelsky příznivé prostředí podporující inovace a investice do lidí. Mezi tyto činnosti náleží vytvoření jednotného digitálního trhu, praktické uskutečnění trhu bez hranic pro služby, zjednodušení pravidel pro DPH, zlepšení přístupu začínajících podniků k rizikovému kapitálu a investice do lidské kvalifikace. Spolu s Evropským investičním fondem (EIF) Komise rovněž pracuje na zřízení celoevropského fondu fondů rizikového kapitálu, který by kombinoval veřejné finance se soukromým kapitálem a novým společnostem by poskytl další impulsy a zdroje. Členské státy také musí pokračovat ve svých strukturálních reformách a odstranit překážky a byrokracii, které brání investicím.

Zdroj: Evropská komise
Ing. Jan Rott

www.eropska-unie.cz