Komise přijala návrhy změn pravidel majetkových poměrů mezinárodních manželských párů a registrovaných partnerství

BRUSEL – Evropská komise 2. března přijala návrhy zaměřené na vyjasnění pravidel upravujících majetkové poměry mezinárodních manželských párů a registrovaných partnerství.

Tyto návrhy přinesou jasná pravidla pro případ rozvodu nebo rozluky a současně zajistí, aby v různých členských státech neprobíhaly paralelní či dokonce protichůdná řízení, na příklad pokud jde o nemovitosti nebo bankovní účty. Stručně řečeno, poskytnou mezinárodním párům větší právní jistotu. Jelikož se 28 členských státu nedokázalo jednomyslně shodnout na původních návrzích, které byly předloženy v roce 2011, rozhodla se Komise pokračovat se 17 členskými státy, které se chtějí k této iniciativě připojit prostřednictvím systému posílené spolupráce.

První místopředseda Komise Timmermans prohlásil: „Tisíce evropských párů, ať už jde o manžele nebo o registrované partnery, mají právo vědět, co je a jejich rodiny čeká v případě, že se jejich sny o společném životě zhroutí. Mrzí mě, že jsme pro tuto myšlenku nezískali všechny členské státy, jak Komise původně zamýšlela, ale dnes přijaté návrhy usnadní život v nelehkých chvílích alespoň některým osobám, kterých se tento problém týká.“

Komisařka EU pro spravedlnost Věra Jourová uvedla: „V případě rozvodu nebo úmrtí partnera se může osoba žijící v mezinárodním svazku, kterých je v EU na 16 milionů, ocitnout v nelehké situaci, kdy se potýká se složitými administrativními postupy a nejistou právní situací: například co bude s mým domem, když se rozvedu se svým partnerem, který je z jiného státu? Na jaký soud se mám obrátit? Nově navržená pravidla pomohou zajistit právní jasnost a zjednodušit složitý postup rozdělování společného majetku bez ohledu na to, kde se nachází. To párům usnadní život a ušetří dodatečné náklady, které ročně dosahují výše 400 milionů eur. Dnes dáváme zelenou těm členským státům, které chtějí tuto významnou iniciativu dotáhnout do konce.“

Předložené návrhy umožní:
– vyjasnit, který z vnitrostátních soudů je příslušný napomáhat párům při správě jejich majetku, případně při jeho rozdělení v případě rozvodu, rozluky nebo úmrtí (pravidla pro určení soudní příslušnosti),
– vyjasnit, které právo je rozhodné, pokud by se na případ vztahovaly právní předpisy několika zemí (pravidla o rozhodném právu),
– usnadnit uznávaní a výkon soudních rozhodnutí, které v majetkových věcech vydal soud jednoho členského státu, v jiném členském státě.

Jelikož se 28 členských států nedokázalo v Radě jednomyslně dohodnout na přijetí původních návrhů předložených v roce 2011, 17 členských států požádalo, aby byly tyto právní předpisy přijaty v rámci posílené spolupráce. Uvedené státy představují 67 % obyvatel EU a reprezentují většinu mezinárodních párů žijících v Evropské unii.

Členské státy, které se posílené spolupráce neúčastní, budou v přeshraničních případech týkajících se majetkových poměrů v manželství a majetkových důsledků registrovaného partnerství i nadále uplatňovat své vnitrostátní právo (včetně svých pravidel týkajících se mezinárodního práva soukromého).

www.evropska-unie.cz

(-jh-)